گروه محصول -> فنی و مهندسی -> مکانیک

كمك‌ فنـرها (بررسی انواع و روش طراحی آنها)قیمت: ۸۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 181     کد محصول :6497كمك‌ فنـرها (بررسی انواع و روش طراحی آنها)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل 1 : كمك فنر و خودرو

1-1-كاربرد و شیوه نصب                                                                       3

1-2-آزمایش كمك فنر                                                                            8

1-2-1-آزمایش بر روی خودرو                                                      8

فصل 2 : انواع كمك فنر

2-1-كمك فنر دوجداره بی فشار                                                               13

2-1-1-ساختار و شیوه كاركرد                                                       13

2-1-2-هواگیری و موازنه حجم                                                      18

2-1-3-رینگ آب بند ، میله پیستون با پیستون ، راهنما                          20

2-1-4-محفظه سیلندر ، مخزن روغن و لوله محافظ                             24

2-1-5-كمك فنر برای موقعیت كاری دشوار ، خودروی سواری             25

2-1-6-روشهای تولید                                                                   26

2-2-كمك فنر دوجداره با فشار                                                                 27

2-2-1-كمك فنر دوجداره مجهز به بالشتك گاز                                   27

2-2-2-كمك فنر دوجداره با فشار                                                   29

2-3-كمك فنر یك جداره با فشار                                                               31

عنوان                                                                                                        صفحه

2-3-1-ساختار و شیوه كاركرد                                                       31

2-3-2-رینگ آب بند ، میله پیستون ، راهنما                              35

2-3-2-محاسن و معایب                                                                37

فصل 3 : بررسی نیروی میرایی

3-1-نیروی هیدرولیكی میرا كننده                                                              40

3-1-1-منحنی مشخصه كمك فنر                                                     40

3-1-2-میرایی كاهنده ، افزاینده و خطی                                             44

3-1-3-نسبت كشش به فشار                                                          47

3-1-4-شیوه انتخاب و نوع فنربندی                                        50

3-1-5-محاسبه نسبت میرایی كل خودرو و محور چرخها                      52

3-1-6-میرایی موثر در نقطه تماس چرخ                                           54

3-1-7-مثال عددی                                                                       61

3-2-میرایی اصطكاك                                                                             63

3-3-عوامل موثر بر میرایی                                                                      68

3-3-1-دما                                                                                 68

3-3-2-كف آلود شدن روغن                                                          68

3-3-3-میرایی تئوری و حقیقی                                                        70

عنوان                                                                                                        صفحه

3-3-4-تلرانس میرایی                                                                   71

3-3-5-كاهش اثر میرایی                                                               73

3-4-روغن كمك فنر                                                                     74

فصل 4 : نكات طراحی

4-1-ابعاد و طول كمك فنر                                                                       80

4-1-1-طول كمك فنر دوجداره                                                       80

4-1-2-طول كمك فنر یك جداره                                                      83

4-1-3-كمك فنر مجهز به ضربه گیر كشش و فشار                             85

4-1-4-فضای لازم                                                                      89

4-2-اتصالات كمك فنر                                                                            91

4-2-1-خواسته های طراحی                                                           91

4-2-2-اتصالات چشمی                                                                 92

4-2-3-اتصالات پینی                                                                    97

4-2-4-نمونه های ویژه                                                                 103

4-3-ضربه گیر و ایستان لاستیكی                                                             107

4-3-1-ضربه گیر كشش كمك فنر                                                   107

4-3-2-ضربه گیر فشار كمك فنر و ایستان                                        113

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل 5 : كمك فنر تنظیم پذیر

5-1-كمك فنر تنظیم پذیر الكتریكی                                                             121

5-1-1-خواسته های طراحی                                                           121

5-1-2-سیستم شركت بیلشتاین                                                       122

5-1-3-سیستم شركت بوگه                                                            127

5-1-4-سیستم شركت دلكو                                                            132

5-1-5-سیستم شركت فیشتل و ساكس                                             137

5-1-6-سیستم شركت كنی                                                             139

5-2-كمك فنر تنظیم پذیر الكترونیوماتیكی                                                    146

5-3-كمك فنر تنظیم پذیر هیدرولیكی                                                           150

ضمیمه

لرزش گیر فرمان                                                                                   156

نشان های به كار رفته در روابط و واحدها                                                  170

منابع و مآخذ                                                                      177

 

 

 
   

 

 

 

     كمك‌فنر به همان اندازه كه ایمنی حركت را تضمین می كند، وظیفة خوش سواری 
را نیز بر عهده دارد. كمك فنر باید از پریدن( جهیدن) چرخها جلوگیری كند، 
یعنی تماس بین چرخ و جاده را همیشه برقرار سازد همچنین كله زدن خودرو را میرا كند.

با طراحی و ساخت سیستمهای تعلیق جدید با قطعات نگهدارنده و راهنمای كم اصطكاك، و افزایش سرعت و توان خودرو، امروزه انتظارات از این قطعه نسبت به سالهای گذشته به مراتب بیشتر است.

از این رو هر خودرو، كمك فنر خاص خود را دارد. كمك فنر نیز مانند لاستیك و لنت ترمز، تنش و شرایط كاری دشوار را تحمل می كند و از این رو نیاز به بازدید منظم دارد. تعویض به هنگام كمك فنر می تواند بر ایمنی راننده و سرنشینان اثر مهمی بگذارد. البته در این باره مشكلاتی وجود دارد.

فرسودگی و كاركرد لاستیك را می توان به خوبی از سایش عاج لاستیك دریافت. اما از آنجا كه كمك فنر در داخل شاسی قراردارد، بازرسی آن ساده نیست. مشكل دیگر این است كه آزمایش كاركرد كمك فنر نصب شده دشوار است.

خرابی و نارسایی كمك فنر، به ندرت ناگهانی و بدون نشانة قبلی بروز می كند. اما، كاهش توان میرایی معمولاً به گونه ای است كه راننده كاهش تدریجی آن را حس نمی كند و به مرور زمان، شیوة رانندگی خود را با آن وفق می دهد.

پس فقط كنترل منظم، به شیوه ای كه انجمن كنترل خودرو توف با دستگاه آزمایش ارتعاش انجام می دهد،( بخش 1-2 را ببینید)، نارسایی كمك فنر را آشكار می‌كند. انجمن توف راینلند تا به حال بیش از 25 مركز آزمایش كمك فنر برپا كرده است. آزمایشهایی كه شركت بوگه و فیشتل و ساكساز سال 1972 میلادی تاكنون انجام داده اند، نشان می دهد كه سی درصد از خودروهای آزمایش شده. یك كمك فنر خوب داشته اند. در حدود سه درصد از خودروهای آزمایش شده سه یا چهار كمك فنر غیر قابل استفاده داشته اند. سازمان خودروسازی مركز فنی آلیانس واقع در محلایسمانینگ شهر مونیخ با استفاده از همین روش آزمایش به نتایجی مشابه دست یافته است.

 

1-1-كاربرد و شیوه نصب

كمك فنر را كه جزء میرا كننده خودرو است، بین جرم فرم بندی نشده( تعلیق) و جرم فنر بندی شده( بدنه) نصب می كنند. اتصال بالایی كمك فنر را به بدنة خودرو و اتصال پایین آن را به بند واسطه و یا مستقیماً به محور خودرو وصل می كنند. برای دستیابی به بهترین بازده ممكن، محل قرارگیری كمك فنر بر روی شاسی را به گونه‌ای طراحی می كنند كه اتصال پایین كاملاً بیرون و در نزدیكی چرخ باشد و كمك فنر عمودی قرار گیرد، ( شكل 1-1). البته دستیابی به این طرح همیشه امكان پذیر نیست.

شیوه و نحوة قرارگیری و نصب كمك فنر در خودرو به پارامترهای زیر بستگی دارد:

                        q                      از آنجا كه در خودروی سواری خانوادگی و باری پایین بودن و افزایش

 
   


شكل 1-1: در شكل محور عقب خودروی رنو مدل 9 و 11 را می بینید. كمك فنرها تقریباً عمودی و نزدیكی چرخ قرار گرفته اند. البته برای سهولت نصب و استفادة بهتر از فضا كمی به سمت جلو تمایل دارند. در این خودرو بزرگنمایی ID برابر 24/1 است، یعنی نیروی میرایی وارد بر چرخ 24/1 برابر كمتر از نیروی میرایی كمك فنر است.

 
   


شكل 1-2: محور عقب امگا كاروان: در شكل شیوة قرار گیری و نصب كمك فنرها بر سگدست را می بینید كه به سمت داخل تمایل دارند. به دلیلی شیب دار بودن كمك فنرها نسبت به خط قائم. سطح بارگیری افزایش می یابد. قائم قرار دادن كمك فنرها، سطح بارگیری و فضای داخل خودرو را كاهش می دهد.

 

سطح بارگیری یك نیاز مهم در طراحی به شمار می آید، اغلب كمك فنرها را شیب دار و با زاویة معینی نسبت به خط قائم نصب می كنند،( شكل 1-2).

                        q                      اندازه و ابعاد لاستیك، به دلیل امكان نصب لاستیك پهن و زنجیر چرخ، كمك فنر را از چرخ دور می كنند. البته مقدار زاویه‌دار كردن كمك فنر در خودرو محدود است. برای جلوگیری از پایین آمدن بیش از حد سطح روغن در محفظة تعادل فشار و مكیده شدن هوا به داخل محفظة كار در كمك فنر دو جداره، زاویة تمایل كمك فنر نسبت به خط قائم، یعنی زاویة در حالت پربار، نباید حتی المقدور از 45 درجه تجاوز كند، اگر مجبور به نصب كمك فنر با زاویة بزرگتری باشیم، حتماً باید از كمك فنری كه مستقل از راستای نصب( موقعیت پیستون)عمل می كند، استفاده كرد.

برای راحتی، سعی بر آن است كه در خودروهای سواری جا به جایی فنر( جمع و باز شدن محور) را بیافزایند. به این ترتیب می توان بدون آسیب دیدن لاستیك های ایستان، حتی در شرایط بحرانی و زیر بار از جا به جایی كافی هنگام جمع شدن كمك فنر بهره برد.

اگر به جا به جایی بیشتری نیاز باشد، ناچار باید نسبت میرایی كمك فنر به چرخ را تغییر داد( یعنی نامناسب انتخاب كرد) و یا به علت طول مردة بلندتر، طول كمك فنر را بزرگتر انتخاب كرد. برای نصب یك كمك فنر بلندتر باید نقطة اتصال پایین در سطحی پایین تر و محل اتصال بالا در سطحی بلندتر قرار گیرد. این امر در خودروی اپل امگا صادق است. اتصال چشمی پایینی در ارتفاع 162 میلی متر بالای سطح جاده به سگدست متصل است و اتصال پینی بالایی در داخل صندوق عقب قرار گرفته است و به بدنه پیچ شده است.

 
   

 

شكل 1-3: همان گونه كه در شكل بالا( نمای بالا و نمای پشت محور عقب) می‌بینید. كمك فنرها را در اپل سناتور تقریباً عمودی نصب كرده اند، پایین قرار داشتن نقطة اتصال پایین و امتداد دادن اتصال بالایی كمك فنر به صندوق عقب، كورس بلند آن را برابر 280 میلیمتر امكان پذیر می سازد. در اینجا بزرگنماییiD  حدود 9/0 است. فضای آزاد  بین كمك فنر و چرخ را برای نصب زنجیر چرخ و فنر بادی نیمه كشسان تنظیم كنندة ارتفاع در نظر گرفته اند.

 

برای مجهز كردن لاستیك چرخ محرك خودرو به زنجیر چرخ، كمك فنرها كاملاً در داخل و بین فنرهای تخت قرار می گیرند. شكل 1-5 نمایی از محور عقب خودروی باربری دیملر بنز مدل 308/ D  207 ، را نشان می دهد. به دلیلی پایین آمدن سطح باربری و صرفه جویی در فضا، كمك فنرها كمی به سمت جلو نیز متمایل هستند. زاویه دار قرار گرفتن كمك فنر در راستای طولی یا عرضی در خودرو اثر میرایی در حالت پربار را می كاهد. ( شكل 1-2 را ببینید) در هنگام جمع شدن كمك فنر و حركت همزمان بدنه به سمت بالا، زاویة  بزرگتر می شود و در نتیجه مقدار بزرگنمایی میرایی iD   نیز افزایش می یابد. بدین ترتیب با ثابت ماندن نیروی میرایی FD  ، نیروی میرایی  مؤثر  در نقطة تماس چرخ كاهش می یابد. هر چه كمك فنرها به یكدیگر نزدیكتر باشند( یعنی اتصالات پایین آنها بیشتر در داخل قرار گیرند)، فاصلة

 
   


مؤثر آنها یعنی bD  نسبت به عرض خودرو یعنی bh  كوچكتر می شود، 
( شكل 3-12) و نسبت میراییi تأثیر نامطلوبی در میرایی بدنه دارد.

 

شكل 1-4: نگاهی به زیر شاسی محور جلوی خودروی سیتروئن دیان. در اینجا كمك فنرها كاملاً افقی و موازی با میله های كششی  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل


برچسب ها:كمك‌ فنـرها (بررسی انواع و روش طراحی آنها)   طرح توجیهی كمك‌ فنـرها (بررسی انواع و روش طراحی آنها)   دانلود كمك‌ فنـرها (بررسی انواع و روش   طراحی آنها)   مکانیک   كمك‌ فنـرها   كمك فنر دو جدارة بی فشار   كمك فنر و خودرو     ابعاد و طول كمك فنر   كمك فنر تنظیم پذیر هیدرولیكی    لرزش گیر فرمان بررسی نیروی میرایی   دانلود طرح توجیهی   پروژه دانشجویی   دانلود پژوهش